DYŻUR DUSZPASTERZA

we wtorki: w godz. 15.00-17.00

w soboty: w godz. 9:00-11:00

 -  w czasie kolędy - sobota - w godz. 8.00 - 8.45

Wszelkie zmiany  godzin otwarcia podawane są na bieżąco na  stronie ogłoszeń parafialnych.

 W sprawach pilnych po mszy wieczornej lub po umówieniu przez telefon 698-701-209 albo 59 857 42 09

 

SAKRAMENT CHRZTU

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania” (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1213).

W naszej parafii zwyczajnym terminem udzielania sakramentu chrztu jest ostatnia niedziela miesiąca. Może się jednak zdarzyć, że będzie to sobota poprzedzająca tę niedzielę. W szczególnych przypadkach istnieje oczywiście możliwość ustalenia innego terminu. Rodzice i chrzestni są zobowiązani do uczestniczenia w nauce przed chrztem, której data ustalana jest indywidualnie podczas rozmowy z duszpasterzem.

Rodzice dziecka mają dostarczyć do biura parafialnego następujące dokumenty:

- akt urodzenia dziecka (może być odpis),

- akt ślubu kościelnego rodziców (jeśli ślub nie odbył się w naszej parafii),

- dane rodziców chrzestnych (imiona, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),

- zaświadczenia dla rodziców chrzestnych z parafii ich zamieszkania.

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

„Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny” (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1316).

Zgodnie z decyzją Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego, przygotowanie do bierzmowania trwa trzy lata. Rozpoczyna się w drugiej klasie gimnazjum i kończy się przyjęciem sakramentu w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej. W naszej parafii zapisy kandydatów do bierzmowania odbywają się na początku roku szkolnego w drugiej klasie gimnazjum. Przygotowanie kandydatów przebiega zgodnie z zasadami ustalanymi przez duszpasterzy.

 

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

„Eucharystia jest centrum i szczytem życia Kościoła, ponieważ Chrystus włącza Kościół i wszystkie jego członki do swojej ofiary uwielbienia i dziękczynienia, złożonej raz na zawsze Ojcu na krzyżu. Przez tę ofiarę Chrystus rozlewa łaski zbawienia na swoje Ciało, którym jest Kościół” (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1407).

Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej odbywa się w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Oprócz uczęszczania na lekcje religii w szkole, obejmuje ono udział dzieci wraz z rodzicami we Mszy Świętej sprawowanej w niedziele i święta, a także uczestniczenie we wskazanych przez duszpasterzy spotkaniach i nabożeństwach.

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1660).

Narzeczeni, 3 miesiące przed planowaną datą ślubu, osobiście dostarczają do biura parafialnego następujące dokumenty:

- metryki chrztu (z datą do trzech miesięcy wstecz),

- dowody osobiste,

- świadectwo katechizacji szkolnej - z ostatniej uczęszczanej klasy,

- zaświadczenia o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego,

- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, gdy ma to być tzw. ślub konkordatowy, lub akt małżeństwa, gdy zawarto już wcześniej związek cywilny.

 

SAKRAMENTY CHORYCH

„Namaszczenie chorych nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości. (…) Tym, którzy kończą swoje ziemskie życie, Kościół poza namaszczeniem z chorych ofiaruje Eucharystię jako wiatyk” (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1514, 1524).

Duszpasterze odwiedzają zgłoszonych wcześniej chorych w każdy pierwszy piątek miesiąca. Osoby, które potrzebują takiej regularnej posługi kapłańskiej, można zgłaszać w biurze parafialnym. W nagłych przypadkach należy kontaktować się z duszpasterzami o każdej porze.

 

POGRZEB

„Pogrzeb chrześcijański jest obrzędem liturgicznym Kościoła. Posługa Kościoła powinna w tym przypadku jasno wyrażać rzeczywistą łączność ze zmarłym, a także ożywiać uczestnictwo zgromadzonej wspólnoty w obrzędach i głosić jej życie wieczne” (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1684).

W związku z pogrzebem należy dostarczyć do biura parafialnego następujące dokumenty:

- akt zgonu,

- zaświadczenie o przyjęciu sakramentów, jeśli zostały udzielone przed śmiercią.

- dokument dla administracji cmentarza